== DIA Könyv ==

Mikor kell óvakodni a visszérektől

Ellenzék, Már a kúra legelső napjaiban a különféle bőrbajok, mint ekzema, hólyagos pörsenések, sycosis, bőrpirosság, psoriasis, fu­runculosis, csalánkiütés, prurigo stb.

Fokozatosan élszáradnak és leesnek azután a sebek és a gennyedések, a bor újra egészségessé és üdévé válik. Köszvény, csúz, zsába, nyakmerevség, neuralgiák, i- schias esetében a Dépuratif Riche- let, mely könyörtelenül elpusz­títja a húgymérgeket, felszaba­dítja az Ízületeket és megszünteti az izületi, izombeli, ideges fájdal­makat, egyúttal pedig megaka­dályozza az ezekbe a betegségekbe való visz- szaesést.

A légügyi és tengerészeti miniszté­rium az alanti közleményt adta ki a gázálarcok beszerzésével kapcsolat» ban:A hivatalos lap ez év január án megjelent A fent ismertetett rendelettörvény ellen vétőkkel szemben eljárást indita» nak és ­kitünően bevált, még idült esetekben is. Kapható : 20 vagy 60 labdacsot tarfa! Wer lejig terjedő pénz-maió csomagolásban, büntetessél sújtják a kilenc alkalmazót» tál dolgozó vállalatokat, 10—50 ezer le­jig a 10— alkalmazottig és az alkalmazottnál többel dolgozó vállala» tokát pedig 20— ezer lejig.

Vissza­esés esetén a büntetés ötszöröse alkal» mazható, de maga után vonhatja a vál­lalat bezárását is. A törvény ellenőrzését a légügyi és tengerészetugyi minisztérium kikül­döttjei látják el.

I A légügyi és tengerészetügyi minisz­térium által megállapított minták sze­rint készült gázálarcok ára minden szállítási vagy más egyéb költség mikor kell óvakodni a visszérektől számítása nélkül lej. A gázálarcok gyártását a miniszté­rium kiküldöttjeinek jelenlétében vég­zik és kiosztás után a minisztérium megbízottjai felülvizsgálják az álarcok állapotát.

Hogyan előzhető meg a visszér? - pozitivemberek.hu

Predoviciu egyesületi elnök íelhívása a közönséghez hogy egy fiatal és tehetséges erdélyi szí­nésznőt fedezlek fel: Fahwéyi Gizellát, akit jól ismer a kolozsvári közönség és aki a Mosóig országában és a Marica grófnőben aratott feltünéstkehö sikert. A 'széphangu, IS éves fiatál lányt egy berli­ni filmgyár szerződtette.

hogyan segítenek a visszér elleni tabletták

A szerződés egy­előre 6 hónapos mikor kell óvakodni a visszérektől, rádió és színpadi kiképzésre. A szerencsés Fdhwégi Gizella igy jövő hónapban elindul a siker útja felé; hogy Katona Böskc, a legnépszerűbb kolozsvári műkedvelő-primadonna, aki 'képzeG énekesnő is, klasszikus hangver­seny est visszér és kiwi mutatkozott be Gyula- fehérváron és nagy sikere volt.

Legköze­lebb Toráéin, majd Kolozsváron ad kon­tertet a fiatal énekesnő, aki minden valószínűség szerint bátyjához, Katona fi gúlához hasonlóan, szép karriert fog csinálni; hogy folynak a próbák a budapesti Nemzeti Színházban Tamási Áron Tün­döklő Jeromos című színjátékéiból; hogy tetszett a budapesti közönségnek Szántó Armand és Szécsén Mihály Pap­rikáscsirke című újdonsága.

édesgyökér szirup visszér ellen

Kiss Manyi, Simon Erzsi. Gombaszögi Ella, Z. Mot- már László és SzUassy László játsszák a főszerepeket; hogy meghalt egy hires kassai cigány­prímás: Horváth Ferenc, aki arról volt nevezetes, hogy annakidején Viktória an­gol királyné előtt is játszott és szívesen hallgatta játékát Erzsébet királyné is; hogy két uj magyar film készült cl, az egyik az Érik a buzakedász, Erdélyi Midvel és SzUassy Lászlóval a főszerep­ben és a Toprini nász, amelynek Kiss Fe­renc né és Jávor Pál játsszák a főszere­peit.

hogyan definiálhatja a visszér

Néhány évvel ezelőtt dr. Prcdoviciu loan LlhLaii ügyész kezdeményezésére meg,Vaknd Kolozsváron n fiatalkornak véjdőegyesüPeto. Ilyen intézmény a há­ború előtt már volt városunkban s 'an­nak élén akkor is. Akkoriban a ftatalköruak bűnö­zési hajlama -még nem volt olyan nagy, mint most s ennek mcgfgclelően műkö­dési köre Is csak korlátokra szorítkozott.

Ennek ellenére is áldásos tevékenységet fejtett ki. A főbb igazságügyi szerveknél keresztülvitte, hogy a fiatat korú bűnö­sökkel különösen enyhe módon bántak cl. Egy négyszobás családi lakás volt a ffaitaiklcruak fogháza s annyira óvakod­tak a bűn. Ez a próba abban állít, bogy a pártfogó egyesület minden ilyen fiatalko­ra mellé pártfogót rendéit ki, akinek el­lenőrzése alatt mesterséget tanult, vagy iskolai tanulmányokat folytatott, ha vollt arra hajlama. Csak ha ez idő alatt újabb bűnt követett e.

Csakhogy feladata most sokkal nehezebb. A defektivregé- nyek, a mozik, a nyomor megsokszoroz­ta a.

Stephen King - Végítélet 1

Néhány év al-ártít a Predkwiciu vezetése alatt álló párt­fogó egyesület annyira megerősödött, hogy mást már keresztül vihette régi tér­iét, megalápithaillta menedékházát. Az Avram Iancu-utca Az intézmény csak most c'i gyermekéveit.

Hogy eredményesebb mű­ködést fejthessen ki, ahhoz megfelelő anyagi erőhöz van szükség s ezért Prcdoviciu főügyész kéréssel fordult Kolozsvár megértő lelkületű közönsé­géhez, hogy az intézményt adomá­nyaikkal támogassák és vegyenek részt annak m unkátjá b an.

csökkenti a visszeres vénákat

Biztosra vesszük, hogy felhívásának meg lesz az eredménye, mert a fiatalkorú bű­nösök megmentése mindenkinek egyfor­mán érdeke. A légügyi minisztérium rendelkezése alapján közhírré tesszük, hegy « hematogén visszérrel ki­rályi helytartóság területén magánosok ré­szére légvédelmi és légelháritó tanfolya­mokat rendeznek.

Az első csoport részére április án, áp­rilis án, május rén, május 7 én és május én, a második csoport mikor kell óvakodni a visszérektől május írén, május 2S-án, július 4-én, június ii-én és junius an tartják meg a tanfolyamokat.

A lábak elhíznak-e a visszér miatt

A 'tanfolyamokat minden nap délelőtt 8 órától déli i óráig és délután 4—írig tartják meg. A tanfolyamon a légvédelmi törvény S. A tanfolyamokon való részvételire yailó jelentkezéseket e hó IŐI kezdve vagv személyesen, vagy Írásban a szamosi királyi helytartóság légvédelmi szolgálatá­nál kell eszközölni. Az írásbeli jelentkezés­re való kérvényeket fel kell bélyegezni és fel kell tüntetni benne a jelentkező nevét, foglalkozását, nemzetiségét, személyi igazol­ványának számát, lakását és annak megje­lölését, hogy a légvédelem milyen ágában akarja magát kiképeztetni.

Nagyobb cégek és vállalatok kérésükhöz tisztviselőiknek névsorát kell mellékeljék. A tanfolyamokon a vállalatok vezetői, igazgatóság i tagjai és adminisz't'rativ tiszt- ciselői is részt kell vegyenek, a munkások és alkalmazottak azonban nem, mert öze-- két a légvédelmi törvény 7.

A tanfolyamon való részvételi kéré­sekkel! A résztvevők a 'tanfolyamon fel lieh mutassák bejelentési lapjukat és magukkal kell hozzanak ös tjpusu gázálarcot, gramm alkoholt és egy kiscsomag vattát. A légvédelmi törvény 8. Az erre vonatkozó törvény « Monitorul Oficialnak folya év március 6nki számában jelenti meg. Abból az alkalomból; íródott, hogy Eszterházy Kálmán gróf intendáns lemondott állásáról.

A kolozs­vári színház sorsa ugyanis országos ügy volt. Az Ellenzék figyelemmel ki­séri a budapesti lopok sürü és nagy cikkeit.

Most már próbálta megtölteni az egyik pisztolyt, de zsibbadt ujjai elejtették a töltényeket. Hirtelen föladta. A fegyver kihullott a kezéből, és nagyot koppant az úttesten.

Lapunk éle­sen kikel, hogy a szállongó háborús hí­rek hatására színház-vezetőségünk a katonai zenekart április havára kifi­zette, mig a szegény kardalosok üres zsebbel vannak. Valóban háborús a hangulat.

Pedig a Malin már bejelen­ti: A francia—német háború kitörését ezúttal a cár megakadályozta, mert a leghatározottabban a franciák oldalára állott. De nem műd el még az osztrák- magyar és orosz háború veszedelme Bulgária miatt, ahol a cári politika visszaszerezni akarja döntő befolyását. Erős készületek folynak. Például Ko­lozsvárt is rendeznek népfölkelő tiszti tanfolyamot.

trombózis után

A külpolitika legérdeke­sebb hire, hogy az orosz főváros rend­őrfőnöke: Gresslcr tábornok öngyilkos­ságot próbált, mert a cár a legutóbb Gacsinában történt merényletkisérlctck mialt éles szemrehányással illette. A fe­szült légkörben azért csal; zavartala­nul folynak Magyarországon a képvi­selőválasztási mozgalmak.

A munkács —bcszkidi vasútvonalat nagy ünnc'pé- lyességgel megnyitották Baross Gábor miniszter és Ludungh Gyula MÁV el­nökigazgató jelenlétében.

Beszkiden a szomszédos Galicia osztrák tartomány hatáságai jelentek meg: Zalcvski hely­tartó, Würtemberg hg. Élénken figyelik a monarchia és Románia vámszerzödési tárgyalá­sait. Lopunk berzenkedik, mert nem építik már a nagy vashidat: egy cső-' mó pénzt elköltötték a kisajátításokra és tervpályázatokra, a Schlick-gyárnak is kiadtál; már a megbízást, még sem történik semmi.

  1. Alultápláltságot jelent.
  2. Hagyma recept visszér
  3. Visszér és lábbetegségek kezelése
  4. Terhesség a kismedence visszértágulatával